Договор публичной оферты

Пропозиція укласти договір (публічну оферту) про надання рекламно-інформацих послуг

1. Загальні положення
1.1. Даний документ у відповідності до ст.641 Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (публічною офертою) адміністратора сайту www.kidstaff.com.ua, що є фізичною особою, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір з фізичною особою про надання рекламно-інформаційних послуг, надалі за текстом – „Оферта”, і містить істотні умови, необхідні для надання рекламно-інформаційних послуг, надалі за текстом – „Послуги”.
1.2. Згідно з ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у випадку прийняття нижче вказаних умов і сплати коштів за майбутні Послуги, фізичні особи цим самим засвідчують своє бажання укласти Оферту, ця дія і є прийняттям пропозиції (аксепт), і з цього моменту вони визначаються як „Замовники”.
1.3. Договір може бути укладений виключно з фізичною особою. Юридичнi особи не мають права на укладення цього Договору та переказу коштiв на рахунок Виконавця.
1.4. У звязку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст цієї Оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом оферти, Виконавець пропонує Вам відмовитися від використання Послуг.
 
2. Предмет Оферти
2.1. За цією Офертою Виконавець надає Замовнику Послуги з розміщення рекламно-інформаційних матеріалів Замовника на сайті www.kidstaff.com.ua, надалі текстом – „Сайт”,  відповідно до умов даної Оферти. З інформацією про вартість послуг, рекламні позиції, які на виконання цієї Оферти надає Виконавець, умови використання сайту, а також технічні вимоги, які ставляться до розміщення відповідних рекламно-інформаційних матеріалів, Замовник може ознайомитись на сайті www.kidstaff.com.ua. При укладенні Оферти Сторони керуються цією інформацією, яка являється невід‘ємною частиною, доповнюючи собою істотні умови Оферти і безпосередньо відноситься до цієї Оферти.
2.2. Оферта, Прейскурант цін (вартість послуг) та Умови використання сайту є офіційними документами і публікуються на сайті www.kidstaff.com.ua.
 
3. Порядок надання послуг
3.1.  Згідно з предметом даної Оферти, Виконавець надає Замовнику Послуги з розміщення рекламно-інформаційних матеріалів Замовника на сайті www.kidstaff.com.ua.
3.2. Послуги за цією Офертою включають: самостійне розміщення рекламно-інформацих матеріалів Замовником у зареєстрованому Особистому аккаунті (обліковому запису) на сайті www.kidstaff.com.ua.
3.3.  Замовник реєструє на Сайті Особистий акаунт, самостійно генеруючи логін та пароль.
3.4. Ознайомившись з прейскурантом цін (вартістю послуг), Замовник поповнює свiй баланс в Особистому аккаунтi згiдно п.4.1,  після чого Договір (Публічна оферта) про надання рекламно-інформацих послуг автоматично вважається укладеним (ч.2 ст.642 ЦКУ), а Послуга повністю виконана
3.5. Вибравши термін та формат розміщення, Замовник самостійно розміщує рекламно-інформаційні матеріали, відповідно до форми приведеної на сайті www.kidstaff.com.ua.
 
 
4. Порядок розрахунків
4.1. Оплата Послуг за цим Договором виконується Замовником по безготівковому рахунку шляхом поповнення коштів на балансi в Особистому аккаунті Замовника.
4.2. Кошти за послуги знiмаються автоматично з балансу Замовника в Особистому акаунтi, згідно діючого прейскуранта цін.
 
5. Права і обов‘язки сторін
5.1 За цією Офертою Замовник зобов‘язуться:
5.1.1. Сплатити за Послуги Виконавцю згідно діючого прейскуранта цін.
5.1.2. Розміщувати на Сайті рекламно-інформаційні матеріали, які відповідають Технічним вимогам Виконавця.
5.1.3. Відповідати за достовірність інформації, яка буде розміщатись на сайті www.kidstaff.com.ua.
 
5.2 За цією Офертою Виконавець Зобов‘язується:
5.2.1. Надавати Послуги в строк та на умовах, встановлених цією Офертою.
5.2.2.Публікувати усі зміни в Оферті, Прейскуранті цін (вартості послуг) та Умовах використання сайту, не менше чим за один день до їх введення в дію.
5.2.3.Надавати консультації та розяснення в порядку, встановленому Умовами використання сайту. Обєм консультацій обмежується конкретними питаннями, повязаними тільки з наданням послуг.
5.3 За цією Офертою Замовник має право:  
5.3.2.Проводити ротацію рекламно-інформацих матеріалів на Сайті (зміна сюжету реклами, термін та ін.).
5.3.3.  Використовувати засоби і технології в рекламно-інформацих матеріалах, крім тих, які діють на підсвідомість споживача.
5.3.4. Інформувати Виконавця про виявлені недоліки у наданні Послуг.
 
5.4 За цією Офертою Виконавець має право:
5.4.1. Не розміщувати рекламну інформацію Замовника, якщо така містить у собі недостовірну та/або неправомірну інформацію, згідно Умов використання Сайту, та цієї Оферти.
5.4.2. Змінювати прейскурант цін (вартість послуг), умови цієї Оферти без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сайті www.kidstaff.com.ua, не менше чим за один день до їх введення в дію.
 
6. Відповідальність сторін
6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов‘язань згідно цієї Оферти, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.3. Замовник гарантує, що всі рекламно-інформаційні матеріали, які розміщуються на сайті згідно умов використання сайту та цим Договором, є повними, достовірними, не порушують авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб та відповідають вимогам чинного законодавства України. Під відповідністю змісту Реклами вимогам діючого законодавства України розуміється включаючи, але не обмежуючись, відповідність Реклами вимогам діючого законодавства України про рекламу, про мови, про обмеження недобросовісної конкуренції, антимонопольне законодавство, про лікарські засоби, наявність в рекламі необхідної за законодавством інформації, дотримання інших вимог законодавства України. Відповідальність за фактичну якість рекламованих товарів/послуг, та за відповідність Реклами вимогам, вказаним в цьому пункті несе Замовник. 
6.4. У випадку виникнення у зв’язку з розміщенням Реклами та/або змістом Реклами (відповідністю змісту реклами вимогам діючого законодавства) та/або якістю рекламованих товарів/послуг, претензій, спорів, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів, Замовник розглядає та вирішує ці питання самостійно без залучення Виконавця, а також зобов’язується невідкладно компенсувати Виконавцю в повному об’ємі будь-які збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, спричинені порушенням вищезазначених гарантій.
6.5. Дії гарантій, вказаних в п.6.3. Договору поширюється на необмежений період часу і не припиняється після завершення дії цього Договору
6.6. У разі відмови Замовника від використання Послуг Виконавця і/або одностороннього розірвання Договору за ініціативою Замовника, залишок коштів на балансі Замовника поверненню не підлягає (згідно п.3.4).
 
7. Обставини непереборної сили
7.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання своїх зобовязань, якщо воно викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажор), які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними діями. У випадку настання обставин непереборної сили, термін виконання зобовязань відсувається на термін дії таких обставин.
7.2. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють обставини, що наступили після підписання цієї Угоди в результаті подій надзвичайного характеру, як-от: війна, бойові дії без оголошення війни, масові безладдя, страйки, локаути, державні перевороти, стихійні лиха (урагани, землетруси, повені, пожежі й ін.), протиправні дії третіх осіб, хакерскi атаки, якщо такі обставини призвели до обєктивної неможливості для Сторін (Сторони) виконати свої зобовязання за цим Договором.
7.3. Сторони домовились про те, що обставинами непереборної сили вважаються також аварії в системі енергозбереження та зв’язку хостинг провайдера, збiй в роботi серверного обладнання на якому розміщується Сайт, а також рішення і дії державних органів.
 
8. Вирішення спорів
8.1 Спори, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.
8.2 Неврегульовані шляхом переговорів спори вирішуються шляхом передачі відповідного спору на розгляд до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ відповідно до чинного законодавства України.
 
9. Термін дії договору
9.1. Договір вступає в силу з момента, вказаного в п. 3.4. даної Оферти,  і діє до повного виконання Сторонами своїх договірних  обов‘язків.
Якщо у Вас залишилися питання, Ві можете зателефонувати нам +380631930179 або пишіть на adv@kidstaff.com.ua
Связанные темы